Vores handelsbetingelser

 

Kontakt os på: ls@weso.dk

1. Definitioner og generelt

1.1. Nærværende generelle betingelser er gældende for alle leverancer fra WESO.

1.2. Handelsbetingelserne udgør – sammen med øvrigt skriftligt materiale – kontraktgrundlaget for alle projekter hos WESO.

1.3. Handelsbetingelserne er udelukkende gældende for projekter af og fra WESO og derfor ikke eventuelle leverancer for tredjepart.

1.4. Ved ”kunde” el. ”samarbejdspartner” eller udledninger heraf forstås den juridiske person (herefter kunden), der tildeler WESO et projekt.

1.5. Handelsbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver, der er aftalt mundtligt, pr. telefon eller e-mail, selvom der ikke er blevet henvist direkte til handelsbetingelserne.

1.6. WESO indgår konsulentarbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder, at der faktureres pr. forbrugt tid.

1.7. Ved faste månedligt samarbejde er opsigelse løbende måned +30 dage.

1.8. Alle tilbud fremsendt af WESO har en gyldighed på 14 dage fra tilbuddet er sendt frem på mail, medmindre andet er aftalt mellem WESO og kunden.

 

2. Priser og betaling

2.1. Betalingen skal seneste foregå den dag, som er fremsendt af fakturaen, som angiver sidste betalingsdato. Som udgangspunkt har en forfaldsdatoen 8 dage efter fremsendt faktura. Medmindre andet er aftalt.

2.2. Tidsforbrug til transport og relaterede udgifter, faktureres ikke selvstændigt, men er en del af faste aftaler ud fra en rimelighedsbetragtning. Undtaget er transport i forhold til punkt 3.1.1 og 3.2.1

2.3. WESO pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker, der skyldes for sen betaling.

2.4. WESO opkræver desuden morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sats.

2.5. Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms, med mindre andet er tydeligt angivet.

3. Ydelser

3.1. Online Markedsføring

3.1.1. Levering af online marketing sker, med mindre andet er aftalt, fra WESO’s kontor i Løgumkloster. Konsulentbistand hos kunden selv aftales separat og ligger ud over standardleveringen. Tid med transport faktureres pr. påbegyndt halve time.

3.1.2. WESO skal have minimumsadgang til de platforme og services, som markedsføringen beror på. Hertil kan de involverede enkeltpersoner som oftest inviteres med egne brugere, som senere kan lukkes for.

3.1.3. Uagtet kvaliteten af WESO’s arbejde med online annoncering, kan et bestemt resultat ikke garanteres.

3.1.4. WESO fraskriver sig ansvaret for drift, sikkerhed og support til annoncering via tredjeparts leverandører som fx Facebook annoncering

3.2. Andre ydelser

3.2.1. Udarbejdelse af andre ydelser sker, med mindre andet er aftalt, fra WESO’s kontor i Løgumkloster. Konsulentbistand hos kunden selv aftales separat og ligger ud over standardleveringen med mindre andet er aftalt. Tid med transport faktureres pr. påbegyndt halve time.

 

4. Kundens medvirken

4.1. Det er en forudsætning for WESO’s leverancer, at kunden medvirker som forudsat af WESO, herunder stiller fornødne kvalificerede ressourcer til rådighed for WESO.

4.2. Kunden skal levere nødvendigt og relevant materiale som krævet af WESO, melde tilbage på forespørgsler fra WESO og godkende fremsendte beskrivelser indenfor de af WESO fastsatte frister.

4.3. Såfremt kunden ikke opfylder sine forpligtelser efter nærværende aftale, er WESO berettiget til at skyde efterfølgende tidsfrister og kræve betaling for WESO’s merforbrug af ressourcer og tab i øvrigt som følge af kundens manglende medvirken.

4.4. WESO kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale.

4.5. Bevirker kundens forhold, at tidsplanen skydes, kan det betyde en hel revurdering af tidsrammer.

4.6. WESO fraskriver sig ansvaret for eventuelle brudte links som følge af slettet materiale, ophørte domæner eller nye interne politikker hos tredjepart. Hertil erstatter WESO ikke de brudte links eller refunderer beløb betalt herfor.

4.7. Kunden er nærmest til at kende fx. de varemærker og de særlige regler/lovgivning, der gælder i netop kundens branche. Kunden er derfor i enhver henseende ansvarlig for lovligheden af de markedsføringstiltag WESO udfører for kunden, og for lovligheden af udførelsen de forslag og den vejledning kunden modtager fra WESO.

4.8. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er WESO berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:

4.9. Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser.

4.10. Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester.

4.11. Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende handelsbetingelser.

 

5. Ekstern bistand

5.1. WESO’s levering af de i tilbuddet indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører. WESO træffer selv afgørelse herom, herunder hvilke underleverandører der kan komme på tale. WESO afregner selv med eventuelle underleverandører, med mindre andet er aftalt.

6. Force majeure

6.1. WESO er ikke ansvarlig for skade, mangler eller tab i forbindelse med gennemførsel af projektet, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Således er WESO fritaget for ansvar over for kunden, hvis WESO bliver forhindret i at opfylde sine aftaler på grund af forhold, som WESO hverken er herre over eller kunne have forventet at have forudset på tidspunktet, hvor aftalen blev indgået.

6.2. WESO er ikke erstatningsansvarlig over for kunden, hvis omstændigheder af særlige forhold har forvoldt denne skade eller tab.

7. Tavshedspligt og referencer

7.1. WESO forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart ifb. med udførsel af opgaver, projekter og samarbejde i øvrigt.

7.2. WESO forbeholder sig retten til at opgive kunden samt projektet som reference i markedsføringsmateriale.

7.3. Parterne forpligter sig til at behandle de ikke-offentligt tilgængelige oplysninger Parterne giver hinanden adgang til fortroligt, til at beskytte dem mod uautoriseret adgang og til ikke at videregive dem til uvedkommende.

7.4. WESO’s personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de eventuelt får kendskab til i forbindelse med de i tilbuddet nævnte opgaver.

7.5. For kundens personale, konsulenter og andre, der bistår kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om WESO’s og dennes andre kunder.

8. Levering

8.1. Leveringstiden er fastsat af WESO efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der var gældende ved tilbuddets fremsættelse.

8.2. Leveringstiden anses som rettidig, hvis den ikke overskrider 15 arbejdsdage fra den fastsatte frist.

8.3. WESO meddeler straks kunden, hvis der er ændringer i leveringstiden.

8.4. Kunden skal teste de leverede løsninger.

8.5. Ved levering fra WESO har kunden 10 arbejdsdage til at teste de leverede løsninger. Efter denne periodes udløb anses det leverede for godkendt, hvis der ikke er blevet påberåbt fejl, mangler eller nødvendige ændringer.

8.6. Hvis ikke andet er aftalt, anses levering for hændt, når den aftalte løsning er tilgængelig, implementeret og accepteret af kunden.

8.7. Risikoen for produkterne overgår til kunden ved levering. WESO er ikke ansvarlig for tredjeparts ydelser, installationer eller implementeringer, hvis ikke andet er aftalt.

 

9. Ejendomsforbehold og -rettigheder

9.1. WESO forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling er sket.

9.2. Når det fulde beløb for projektet er betalt, og WESO har leveret den aftalte løsning, overgår rettighederne for løsningen til kunden.

 

10. Tvister

10.1. Tvister vil altid først søges at afklares mellem parterne i almindelighed.

10.2. Tvister af enhver art, der ikke kan afgøres mellem parterne, vedrørende fortolkningen af denne aftale, eller tvister der er opstået ved aftalens indgåelse, gennemførsel eller ophør skal endeligt afgøres for parterne ved Retten i Kolding som første instans.